Acute hulp

Acute psychiatrie

Acute psychiatrie

De acute keten van Antes bestaat uit de crisisdienst, 4 IBT teams (Intensieve Behandeling Thuis) en het team Detox Thuis.

Crisisdienst Antes

De crisisdienst Antes is gericht op het verlenen van tijdige en kwalitatief goede acuut psychiatrische hulpverlening voor iedereen die dit nodig heeft. De crisisdienst wordt ingeschakeld wanneer er sprake is van een psychiatrische crisis bij een cliënt. De taak van de crisisdienst is het beoordelen van de situatie en indien nodig de cliënt met spoed aan te melden voor vervolgzorg. Dit kan zowel ambulante behandeling als opname in een kliniek zijn.

De centrale triage voor acute psychiatrische hulpvragen (kortweg de APH) maakt ook onderdeel uit van de crisisdienst. Binnen de APH worden grofweg 2 soorten werkzaamheden onderscheiden: de ggz-triage (conform de Generieke Module Acute Psychiatrie) en de telefonische hulpverlening. Bellers geven via een telefonisch keuzemenu aan of zij een verwijzer zijn of zelf een psychosociale hulpvraag hebben. De APH-triage is het centrale nummer voor alle acute hulpvragen binnen en buiten kantoortijden voor heel Antes.

Meer informatie crisisdienst

Intensieve behandeling thuis

De 4 IBT teams van Antes bieden intensieve behandeling aan cliënten in de thuissituatie, met als doel een klinische opname te voorkomen of te verkorten. Samen met de cliënt en het steunsysteem behandelt IBT de psychische crisis en start zo nodig vervolgzorg op.

Meer informatie IBT

Detox

Het team Detox Thuis behandelt zowel cliënten met een alcohol- als een drugs/genotsmiddelenafhankelijkheid in de thuissituatie met als doel vrijwillige onthouding te bereiken. Dus stoppen met de verslaving.  Tevens wordt hiermee waar mogelijk een klinische opname voorkomen of verkort.