Familie en naasten paginakop

Familiebeleid

Familiebeleid

Als jouw familielid bij ons in behandeling is voor een psychische aandoening of verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor jouw familielid, maar ook voor jezelf.

Samen maken we het verschil

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren over, en te betrekken bij de behandeling. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van jouw familielid. Wij informeren je daarom over de symptomen, de gevolgen, de behandelmogelijkheden van jouw familielid en hoe hiermee om te gaan. Je kunt altijd met vragen bij onze behandelaren terecht.

Op jouw beurt ben je u ook een informatiebron voor onze behandelaren. Jij kent het familielid, jouw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draag jij, samen met ons, bij aan het herstel van jouw familielid

* Met familie bedoelen wij nadrukkelijk eenieder die een directe relatie met de patiënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die zich om andere redenen bij de patiënt betrokken voelt.

Je kunt op ons rekenen

Parnassia Groep wil familie:

 • met respect, zorgvuldig en gastvrij bejegenen;
 • helder en duidelijk informeren over behandeling en begeleiding van hun naasten;
 • actief betrekken bij de behandeling van hun naasten;
 • ondersteuning bieden waar nodig.

Hier zetten we ons elke dag voor in. In ons familiebeleid staat beschreven hoe we dat doen en wat je van ons kunt verwachten.

Familieraad

Een belangrijk onderdeel van ons familiebeleid is de Familieraad, die in de regio Rijnmond is ingesteld voor de zorgbedrijven Antes, Indigo, i-psy, Youz, Reakt en PsyQ die allemaal onderdeel zijn van Parnassia Groep.

De Familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en naasten en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De Familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met de bestuurder van Antes als vertegenwoordiger in de regio.

Informatiefolder regio Rijnmond

De Familieraad

 • behartigt de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen
 • stimuleert de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen bij de behandeling
 • informeert en ondersteunt familie en naastbetrokkenen
 • overlegt met en geeft advies aan de bestuurder van Antes en daarmee aan de directies van de andere zorgbedrijven
 • overlegt met de cliëntenraden
 • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
 • verwijst bij individuele klachten door naar de Familievertrouwenspersoon

Hoe werkt de Familieraad?

Krachten bundelen

Om ons werk als Familieraad goed te doen, is intensief contact met jou als familie nodig. Wij nodigen je uit ons te laten weten wat je van de zorg en hulpverlening vindt. Zo kunnen wij jouw belangen goed behartigen en jou goed vertegenwoordigen.

Bij vragen en klachten

Als de Familieraad regelmatig dezelfde vragen of klachten hoort over een zorgbedrijf, een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele vragen of klachten verwijst de Familieraad door naar de Familievertrouwenspersoon.

Meld je aan

De Familieraad kan altijd versterking gebruiken. Ben je familielid of naaste van een cliënt? Neem dan contact op met Ruud Kraaijeveld, ondersteuner Familieraad, om te bespreken of een lidmaatschap iets voor jou is.

Meer informatie

Wil je meer weten? Kijk op de pagina over de familieraad en de klachtenfunctionaris op de site van Parnassia Groep. Antes is onderdeel van Parnassia Groep.
Natuurlijk kun je je vraag ook mailen aan:

Familieklachtrecht

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over de hulpverleners en de zorg die jouw familielid/naaste krijgt. Maar het kan zijn dat jouw vragen niet naar tevredenheid beantwoord worden. Of dat er een verschil van mening is met de hulpverlener over de manier waarop je als familielid bij de behandeling betrokken wordt. Ook kun je niet tevreden zijn over de manier waarop wij met jou of jouw naaste omgaan.

Parnassia Groep vindt het belangrijk om ongenoegens en wensen van familie zo vroeg mogelijk te horen. Daardoor kunnen deze meestal snel worden opgelost. Het is voor zowel familie/naaste, als de hulpverlener het beste om de klacht eerst met elkaar te bespreken.
Verloopt dit niet naar tevredenheid of heb je daar geen behoefte aan? Je kunt dan schriftelijk een formele klacht indienen via de klachtenprocedure van Parnassia Groep.

Onze klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden.