Disclaimer en privacy

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Parnassia Groep is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

  • Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoelt u van achtergrondinformatie te voorzien. Wanneer u psychische klachten heeft, raden wij aan contact op te nemen met uw huisarts.
  • Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Ze zijn indicatief, raadpleeg altijd uw huisarts.
  • Namen van patiënten die u op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
  • De beelden illustreren de tekst. De personen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en leiden niet per se aan het ziektebeeld waar ze bij beschreven staan.
  • Foto's op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden.
  • Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan  Parnassia Groep worden aangeboden, geldt dat de Parnassia Groep geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Meer lezen over ons privacybeleid? Bekijk het volledige privacyreglement.(pdf)

Verwerkingsverantwoordelijke

Parnassia Groep, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24417607

Contactgegevens

Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag

088 – 357 1 357 | informatie@parnassiagroep.nl

Bewaren van uw persoonsgegevens

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Het recht op inzage in uw dossier

U heeft recht op inzage en op een afschrift van uw patiëntdossier. U kunt hierom vragen bij uw behandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Parnassia Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Inzage in uw dossier is gratis. U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Wilt u meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding.

Correctierecht

Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt Parnassia Groep vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Ook mag u een medewerker vragen om uw mening toe te voegen aan uw dossier, als u dit graag wilt.

Het recht op het meenemen of overdragen van uw gegevens

Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder dit recht. Parnassia Groep  kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Parnassia Groep uw gegevens wissen.

Het recht om gegevens te laten verwijderen

Dit recht betekent dat u Parnassia Groep mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen. U kunt hierom vragen bij uw behandelaar. Vraagt u om vernietiging van uw gehele dossier? Parnassia Groep kan een verzoek tot vernietiging weigeren, bijvoorbeeld als de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Een verzoek tot vernietiging van uw dossier kunt u indienen bij de geneesheer directeur. Parnassia Groep heeft een maand de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u dat schriftelijk toelichten.

Het recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden over hoe Parnassia Groep omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw behandelaren. Nemen zij uw zorgen niet weg? U kunt een klacht indienen. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mogelijkheid intrekken toestemming

Als u Parnassia Groep toestemming hebt verleend voor bepaalde verwerkingen, kunt u deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.

Contact opnemen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming:

Martin van Rijswijk (FG-nummer 000339 Autoriteit Persoonsgegevens)

088 – 357 13 57 | fg@parnassiagroep.nl