Familie en naasten paginakop

Belang van samenwerken

Belang van samenwerken

Antes vindt het belangrijk om familie en andere naasten bij de behandeling te betrekken. Bij de behandeling en begeleiding werken familie, cliënt en behandelaar samen. Dit noemen we werken binnen een triade.

Waarom samenwerken?

Mensen hebben behoefte aan contact met anderen. Familie kent elkaar het beste en is bij elkaar betrokken. Als iemand ziek wordt, raakt dit ook de familie en naasten. Bij een psychiatrische ziekte wordt de familie niet alleen geraakt door betrokkenheid, maar ook doordat de ziekte het directe contact beïnvloedt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat samenwerking bijdraagt aan een betere behandeling, een sneller herstel en dat het effect langer aanhoudt. De kans op stressreductie en een grotere tevredenheid bij alle deelnemende partijen neemt toe. Daarnaast is door de ggz de generieke module samenwerking en ondersteuning ontwikkeld. Hier is Antes actief bij betrokken geweest.

Wat willen we bereiken?

We willen zoveel mogelijk informatie over de behoeften en de kracht van de cliënt en de familie verzamelen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de situatie van de kinderen. Ook willen we weten welke (omgevings)factoren herstel kunnen bevorderen of belemmeren.

Rol cliënt en familie

We kunnen op verschillende manieren zorgen dat familie bij de behandeling wordt betrokken.

In het behandel-, herstel- en participatieplan wordt de rol van en het aanbod van zowel cliënt als familie opgenomen.

  • Familie wordt uitgenodigd als onderdeel van het intakeproces. De contactpersoon van de cliënt staat vermeld in het cliëntendossier.
  • Familie wordt uitgenodigd bij evaluaties en bij belangrijke beslismomenten, zoals bij verandering van de vrijheden of behandelsetting.
  • Familie werkt mee aan het opstellen van het crisispreventieplan.
  • Het behandelplan vermeldt de rol die een naaste speelt in de behandeling en de ondersteuning die de naaste krijgt.
  • Familie-ervaringsdeskundigheid wordt aangeboden aan professionals om zich beter in de positie van de familie te kunnen verplaatsen.
  • De familievertrouwenspersoon is beschikbaar.
  • Er is psycho-educatie over de impact van ziekte op familie.
  • Er is informatie beschikbaar over belangenorganisaties en lotgenotencontacten.

Wanneer de cliënt daar bezwaar tegen heeft, zal er naar andere manieren gezocht worden om aan de behoefte van familie/naasten tegemoet te komen. Ervaring leert dat in de meeste situaties een vorm van samenwerking tot stand gebracht kan worden.