paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Keurmerkstempel_0+849+424.jpg
24 juni 2021

TOPGGz-keurmerk voor afdeling Sarr Autisme Rotterdam

Donderdag 24 juni 2021 heeft het bestuur van de stichting Topklinische GGz het TOPGGz-keurmerk aan Sarr Autisme Rotterdam toegekend voor de komende vier jaar. Sarr Autisme Rotterdam is een levenslooppoli voor mensen met een autisme spectrumstoornis (ASS) met een hoogcomplexe zorgvraag die elders niet (meer) beantwoord kan worden. Sarr is gespecialiseerd in complexe psychodiagnostiek en behandeling van ASS en maakt deel uit van Parnassia Groep. De afdeling biedt zorg aan cliënten met ASS van alle leeftijden vanuit twee zorgbedrijven van Parnassia Groep; Youz (jeugd) en Antes (volwassenen).

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Levenslooppoli

Sarr Autisme Rotterdam biedt specialistische poliklinische psychodiagnostiek en behandeling voor cliënten van alle leeftijden met een autismespectrumstoornis of een vermoeden daarvan. Sarr is gespecialiseerd in complexe psychodiagnostiek en behandeling van ASS. In het bijzonder als er sprake is van comorbiditeit, zoals verstandelijke beperking, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. Ook cliënten met autisme en bijkomende emotieregulatieproblematiek of systeemproblematiek (opvoedingsvragen, complexe ouderbegeleidingsvragen, relatieproblematiek) kunnen bij Sarr terecht.

Onderzoek

Sarr Autisme Rotterdam kent verschillende onderzoekslijnen. Het wetenschappelijk onderzoek is klinisch relevant. Daarbij wordt aangesloten bij hiaten die de onderzoekers tegenkomen in de dagelijkse klinische praktijk. Sarr richt zich daarbij op de gehele levensloop: van vroeg-signalering, onderzoek naar interventies in de kindertijd en adolescentie tot onderzoek naar aanbod voor volwassenen en ouderen.
Op dit moment loopt er bij Sarr onderzoek naar onder andere de effecten van Theraplay op kinderen met autisme en hun ouders (Tandemstudie), de effecten van een groepsinterventie voor jongeren met ASS en genderdysforie, betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek van de NIDA (Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen) en de effecten van schematherapie bij volwassenen met autisme en een persoonlijkheidsstoornis.

Kennis delen

Sarr wil dat mensen met ASS op veel plekken goed geholpen worden door kennis en ervaring te delen met andere professionals. Uitkomsten van onderzoeken worden gedeeld in publicaties en op symposia en congressen. Ook is Sarr bereikbaar voor consultaties en het uitvoeren van second opinion. Sarr denkt graag mee met collega-professionals die vragen hebben in de dagelijkse zorg voor mensen met ASS. Voor meer informatie zie ook: www.sarr.nl

Over TOPGGz

TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. En zo patiënten een nieuw perspectief op herstel te bieden. De stichting bestaat inmiddels 14 jaar en er zijn 50 TOPGGz-afdelingen.