paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Bezoek+ministers+Antes+crisidienst+849+x+424.jpg
06 april 2023

Ministers op bezoek in Rotterdam

Op dinsdag 4 april gingen ministers Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) in Rotterdam in gesprek met politie, gemeente en Antes over de aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag. De ministers bezoeken de komende tijd verschillende steden om zich te laten bijpraten door gemeenten, politie en ggz over veel belovende pilots en initiatieven rondom de aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag.

Doortje Kamaratou, psychiatrisch verpleegkundige van Antes, en haar collega van de politie vertelden over hun samenwerking in het Politie GGZ programma in Rotterdam. Dit programma is een voorbeeld van een goed lopende domeinoverstijgende samenwerking. Politie en ggz bezoeken samen mensen die bij de politie in beeld zijn gekomen en om wie er zorgen zijn. Tijdens het bezoek wordt een inschatting gemaakt van de achtergrond van de zorgen of het onbegrepen gedrag en wordt direct gekeken op welke wijze ondersteuning nodig is. Op deze manier worden veel mensen in een kwetsbare situatie geholpen en wordt verergering van de situatie voorkomen. Maar ook in zo’n goed lopende samenwerking komen soms ingewikkelde situaties voor. In het gesprek met de ministers gaf Doortje bijvoorbeeld aan dat het eigen risico van de zorgverzekering voor sommige mensen een drempel vormt om hulp te accepteren. En dat het bij complexe en moeilijk plaatsbare casuïstiek – bijvoorbeeld wanneer sprake is van agressie – soms ontbreekt aan regie in de keten.
(Laura van Goor pleit om zoveel mogelijk belemmeringen voor domeinoverstijgend samenwerken weg te nemen)

Laura van Goor, psychiater en vanaf 1 mei bestuurder zorg van Antes, gaf aan dat de schotten in ons zorgstelsel het domein overstijgend samenwerken bemoeilijken. Ze riep de ministers op om dit soort belemmeringen, bijvoorbeeld in regelgeving of financiering, zoveel mogelijk weg te nemen. Burgemeester Aboutaleb benadrukte het belang van de menselijke maat in de aanpak van personen met verward en onbegrepen gedrag en benoemde het knelpunt van gegevensdeling tussen verschillende domeinen. Dit werd door alle aanwezigen onderschreven. Minister Yeşilgöz-Zegerius deed hierop de handreiking dat daar waar gegevensdeling niet mogelijk is of mogelijk lijkt, zij dit wil beoordelen en zo nodig in gesprek gaat met bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens om te komen tot een werkzame oplossing. Deze handreiking werd door partijen graag aangenomen.

©foto's: David Rozing