paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

proeftuin+netwerkzorg.jpg
20 april 2022

Integrale aanpak voor kwetsbare Rotterdammers in proeftuin Netwerkzorg

In Rotterdam zijn er 12.000 inwoners met een ernstige psychische aandoening. De zorg focust zich doorgaans op de beperkingen van een cliënt, maar een cliënt is meer dan zijn psychische kwetsbaarheden. Dat is het uitgangspunt van de proeftuin ‘Netwerkzorg; een integrale aanpak en samenwerking voor kwetsbare Rotterdammers’ die deze maand is gestart in Rotterdam Noord.

Hierin werken professionals uit verschillende disciplines samen om laagdrempelige, geïntegreerde zorg te bieden waarbij de cliënt de regie heeft met hun gezin en naasten als belangrijke samenwerkingspartner. De zelfgekozen hersteldoelen van de cliënt zijn daarbij het uitgangspunt. We spraken hierover met Edmée Lammerding (Antes) en Charles Silvester (Youz), trekkers van deze proeftuin vanuit Parnassia Groep.

Wat houdt de proeftuin Netwerkzorg in?

Het doel van deze proeftuin is om zonder schotten tussen wetten en financieringsstromen een verbinding te leggen tussen het medische domein en het sociale domein van de gemeente. Uitgangspunt is dat cliënten samen met hun gezin en naasten regie hebben over hun gezondheid en zorg. Informele en formele partners werken beter samen en activiteiten sluiten beter aan op de behoeften en leefwereld van de cliënt. Eigen regie, een actief en betrokken persoonlijk netwerk en een goede kwaliteit van leven: dáár gaat het om!

Edmée: ‘Er is sprake van een grote herstelbeweging in de ggz. Wij vullen deze beweging aan met de proeftuin netwerkzorg. De proeftuin brengt een aantal best practices van netwerkzorg in de praktijk die bijdragen aan persoonlijk, klinisch en maatschappelijk herstel van de cliënt en hun gezin.’

Charles: ‘Tijdens een ‘netwerkintake” brengen wij samen met de cliënt in kaart welke problemen er op de verschillende levensgebieden spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van psychische gezondheid, sociale relaties, werk, dagbesteding, financiën, en/of huisvesting. Het gesprek is vooral gericht op de kracht en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving en wat er nodig is voor een duurzame verbetering van kwaliteit van leven. Ook bespreken we met de cliënt welke personen uit zijn directe omgeving (“informeel” steunsysteem) en welke hulpverleners (“formeel” steunsysteem) een bijdrage zouden kunnen leveren bij het herstel. De personen die de cliënt zelf kiest worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de “steungroep”. Ook hulpverleners met verschillende expertises en werkende vanuit verschillende zorgaanbieders maken deel uit van de steungroep. Daarbij gaan en staan we voor een integrale aanpak.’

Met wie werken jullie samen?

Edmée: ‘We werken nauw samen met diverse onderdelen van Parnassia Groep, maar ook met de gemeentelijke wijkteams, Wmo-aanbieders, welzijnsorganisaties, jeugdzorginstanties (Enver) en woningbouwcorporaties. Dit is afhankelijk van het doel waaraan de cliënt zelf aangeeft te willen werken. Wij zetten het netwerk van de cliënt in of ontwikkelen een netwerk om de cliënt hierin te ondersteunen. Als iemand binnen een gezin, naast andere problemen, bijvoorbeeld last heeft van een eetstoornis dan treedt er een expert in eetstoornissen van Youz tijdelijk toe tot de steungroep om bij te staan en expertise in te brengen, of om een deel van de behandeling te doen.’

Wie is ‘de cliënt’?

Charles: “Dit verschilt per vraag. Dat kan zijn de ouder(s), jongere, het gezin of een combinatie”.

Voor wie is de proeftuin bedoeld?

Edmée: ‘We starten met een proeftuin voor inwoners van Rotterdam Noord (Delfshaven / Overschie) en later in Rotterdam Zuid (Feijenoord). Hierbij richten we ons op twee doelgroepen: mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (de cliënten van het GGZ-team volwassenen) en de doelgroep kwetsbare gezinnen (de cliënten van het GGZ-team jeugd en/of volwassenen).’

Wat hopen jullie te bereiken met deze integrale aanpak?

Charles: ‘In de gemeente Den Haag werkt Parnassia Groep al een aantal jaar met deze integrale aanpak voor kwetsbare inwoners. Daarvan hebben we gezien dat de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, gezondheid en maatschappelijke participatie van cliënten aanzienlijk is verbeterd. Ook is het gevoel van eenzaamheid bij cliënten sterk afgenomen. Wat betreft maatschappelijke resultaten zien we in de deelnemende wijken een daling van crisissen, huisuitzettingen en is de instroom naar maatschappelijke opvang en begeleid wonen afgenomen. Ook buurtbewoners ervaren minder overlast. Dit zijn natuurlijk prachtige resultaten voor alle betrokkenen en we hopen dit ook te realiseren in Rotterdam.’

Er is ook een onderzoek aan de proeftuin verbonden, wat gaan jullie precies onderzoeken?

Edmée: Niels Mulder, bijzonder hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg en betrokken bij het landelijk doorbraakproject netwerkpsychiatrie, helpt ons bij het onderzoek. We willen namelijk graag meten of deze integrale aanpak voor kwetsbare bewoners ook in Rotterdam leidt tot verbetering van de door Charles genoemde aspecten zoals persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dat doen we onder andere door elk half jaar een vragenlijst af te nemen. Zo kunnen we zien hoe ervaren problemen veranderen tijdens en na de geboden interventies.