Componence Asset List

Medische Heroïne Unit

Sliedrechtstraat 4
3083 JM Rotterdam
088 - 358 62 10

Poli-team MHU (MSC Sliedrechtstraat)

Methadon en heroïne verstrekking onder medisch toezicht.